• 18° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

АДАМ эрэгтэйчүүд, бөөрний эмнэлэг

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн үйл ажиллгааны болон эрэгтэй, эмэгтэй шээсний замын эмгэгүүдийг оношилж, өдрөөр эмчилнэ.