• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

“Алтан боломж” хөдөлмөр зуучлал, сургалт, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллага

“Ариунгэрэгэ” ТББ нь “АЛТАН БОЛОМЖ” хөдөлмөр зуучлал, сургалт, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.