• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Аялал жуулчлалын хөгжил

Одоогийн байдлаар 10 компани тутмын 8 нь цаашид ямар арга хэмжээ авахыг төлөвлөөгүй байна. АЖ-ын салбарын чадавхи, чадамжийг бууруулахгүйгээр хэрхэн хамгаалж авч үлдэх вэ.