• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь дүүргийнхээ даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.