• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Багахангай дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

Тус байгууллага нь Багахангай дүүргийн иргэдэд Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийг ажилтай, орлоготой болгох, ядуурлыг бууруулах, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг чанаржуулах, Монгол хүний амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.