• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо ГҮТББ

Байгаль Орчны Аудитын Холбоо нь 2013 онд байгуулагдсан бөгөөд гишүүддээ үйлчилдэг мэргэжлийн төрийн бус байгууллага юм