• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Байгаль орчны үнэлгээ, зөвлөх үйлчилгээний “Цавчирын Хөндий” ХХК

Байгаль орчны асуудлаар зөвлөгөө өгөх, төсөл хэрэгжүүлэх,
байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх