• 11° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Баянгол Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

Тус байгууллага нь Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийг ажилтай, орлоготой болгох, ядуурлыг бууруулах, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг чанаржуулах, Монгол хүний амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.