• 4° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Баянзүрх дүүргийн УЛААН Загалмайн ХОРОО

Тус байгууллага нь тус дүүргийн иргэдэд өөрсдийн байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.