• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.