• 13° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Газарчин дээд сургууль

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Нийгэм, эдийн засаг, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хөрвөх, хөгжих чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх, мэдлэг-технологи-шинэчлэлд суурилсан сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд оршино”