• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Геологийн төв лаборатори

Манай лабораторийн хараат бус үйл ажиллагаа, олон жилийн шинжилгээний ажлын туршлагыг дотоод, гадаадын үйлчлүүлэгчид өндрөөр үнэлдэ