• 20° C

  • 2850.32 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Говьсүмбэр Аймгийн Нийгмийн Даатгалын Хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.