• -4° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Говь-Алтай Нийгмийн Даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.