• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Далайван дээд сургууль

Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагыг баримжаалсан шинэ зууны боловсролын хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц дээд боловсрол олгох сургалтын үйл ажиллагаа