• 13° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дархан дээд сургууль

БИДНИЙ ЗОРИЛГО:
Улс орны хөгжлийн чиг хандлага, нийгмийн болон хувь хүний хэрэгцээ шаардлага хангасан, үндэсний онцлог, олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийг оновчтой хослон явуулдаг орон нутаг дахь томоохон төв болох нөхцөлийг бүрдүүлэн нийгэмдээ үйлчлэхэд оршино.