• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дархан-Уул Аймаг Байгаль Орчин

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй