• -6° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дорнод Аялал Жуулчлалын Нэгдэл

Бид Дорнод нутгийнхаа Аялал жуулчлалыг системтэй цогцоор хөгжүүлэх зорилгоор 10 жилийн хугацаатай хөтөлбөр боловсруулж, түүнийгээ 7 төсөл болгон хэрэгжүүлж байна.