• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Дундговь Улаан Загалмайн Хороо

Тус байгууллага нь тус аймгийн иргэдэд өөрсдийн байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.