• 18° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Завхан аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

Тус байгууллага нь аймгийнхаа иргэдэд Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөл, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийг ажилтай, орлоготой болгох, ядуурлыг бууруулах, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг чанаржуулах, Монгол хүний амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.