• -274° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

“Монголын алт (МАК)” ХХК

Disclaimer. The information contained on this page is for general information purposes only. Therefore, if you are seeking job opportunities with MAK or seeking product information please contact MAK Headquarter, the address can be found on our website www.mak.mn.
Сануулга. Энэхүү цахим хуудсанд агуулагдах мэдээлэл нь зөвхөн ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Түүнчлэн, хэрэв та МАК компанид ажилд орохыг хүсэж байгаа эсвэл Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа бол www.mak.mn цахим хуудсанд агуулагдаж буй хаягаар МАК компанийн төв оффистой холбогдоно уу.