• 3° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг

Тус байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүмүүнлэгийн салбарт үйл ажиллагаагаа нь чиглэсэн цорын ганц үндэсний нийгэмлэг. Мөн тус нийгэмлэг нь төр, захиргааны байгууллагатай харилцахдаа бие даасан байдлаа хадгалж, төрийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд төрдөө нэмэлт хүч болон ажилладаг.