• 13° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

МУИС Хүрээлэн буй орчин & Байгаль хамгаалах технологи хөтөлбөр

“Байгаль хамгаалах технологи” хөтөлбөрүүдээр бакалавр, магистрын түвшинд мэргэжилтэн бэлтгэдэг.