• 24° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Мэргэжил Сургалтын Төв

Хөдөлмөр Нийгэм Хамгааллын Яам, Хөдөлмөр Халамж Үйлчилгээний Ерөнхий Газар-н зөвшөөрөлтэй Албан ёсны үнэмлэх, гэрчилгээ олгоно. (10н төрлий