• -7° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар

Тус байгууллага нь даатгуулагч иргэдийн итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэхэд оршидог.