• 18° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар

Нийгмийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлага, стандартад нийцсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээгиргэд, байгууллагад үзүүлдэгтэргүүлэх байгууллага болох зорилттой.