• 18° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийгмийн халамж, хамгааллын бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан, нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэл, мөрийн хөтөлбөр, төлөвлөлтөд нийцсэн мэдээллийн бодит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэх зорилготой байгууллага юм.