• 24° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн газар

Тус байгууллага нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагааны тогтвортой бөгөөд шударга тогтолцоог бий болгож, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэснээр, нийслэлийн ажил олгогчид, ажиллах хүчийг даяаршиж буй дэлхийн эдийн засагт хөл нийлүүлж, амжилтанд хүрэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.