• 6° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.