• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Орхон их сургууль

Орхон их сургууль нь 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан төрийн бус өмчийн хамгийн анхны Их Сургууль.