• 19° C

  • 2849.36 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

СХД-ийн Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Хэлтэс

Тус байгууллага нь Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдэд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэн олон нийтийн оролцоо дэмжлэгт тулгуурласан үйлчилгээ, арга хэмжээг иргэдэд хөнгөн шуурхай, чанар хүртээмжтэй хүргэхэд оршино