• -3° C

  • 2849.84 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Сүхбаатар Дүүргийн Нийгмийн Даатгалын Хэлтэс

Тус байгууллага нь дүүргийнхээ даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.