• 13° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Тусгай Хамгаалалттай Нутгууд – Protected Areas

Монгол Улсын Тусгай Хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ