• 11° C

  • 2849.03 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Тэнгэр дээд сургууль

Нийгэм, эдийн засаг, инженер-технологийн хөтөлбөруудээр бакалавр, магистрын зэргийн боловсрол олгох сургалт явуулдаг.