• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Тэрх хийц ХХК

Тус байгууллага нь барилгын төмөр бетон хийц эдэлхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг.