• -1° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Увс Аймаг Нийгмийн Даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.