• 0° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хан-Уул дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь дүүргийнхээ даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.