• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ховд аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

Тус байгууллага нь аймгийнхаа даатгуулагчдын итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэдэг.