• 12° C

  • 2849.14 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Ховд их сургууль

Ховд их сургууль (товчлол: ХИС) нь 1979 онд байгуулагдсан, хөдөө орон нутгийн анхны их сургууль юм. Дотроо 2 сургууль, Баян өлгий аймагт 1 салбар, дэргэдээ 1 лицей сургуультай.