• -3° C

  • 2850.06 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хүйсийн Найман Нуур

Найман нуурын дурсгалт газар
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн XXII зүйлд зааснаар