• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хөвсгөл аймгийн Улаан Загалмай Хороо

Тус байгууллага нь тус аймгийн иргэдэд өөрсдийн байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх зорилготой байгууллага юм.