• 9° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төв

Орчин үеийн дэвшилтэт технологийг үе шаттай нэвтрүүлж, хөдөлмөрийн нөхцлийг судлах, үнэлэх, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс сэргийлэх, оношилох, эмчлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлэн эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдлыг сайжруулж, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бууруулахад оршино.