• -3° C

  • 2850.02 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт

Тус байгууллага нь төрөөс хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн суурь судалгаа шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан зөвлөмж боловсруулахад оршино.