• 19° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Цанид ХХК эмнэлэг-сувилал

Манай эмнэлэг 2012 оноос үйлчлүүлэчдийхээ хүсэлтээр ХХҮГазартай хамтран ажиллаж ахмад настнууддаа хөгнөлөлттэй үйлчилж эхэлсэн