• 7° C

  • 2849.99 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль

АЛСЫН ХАРАА: Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн гол тулгуур, нээлттэй, судалгааны их сургууль болно.