• 6° C

  • 2849.51 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Шинэ гэр түншлэл ХХК

“Шинэ Гэр Түншлэл” ХХК нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт технологийн хөгжлийг цаг алдалгүй нэвтрүүлэх зорилготой