• 13° C

  • 2848.63 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Шинэ иргэншил дээд сургууль

ЗАХ ЗЭЭЛ БОЛОН НИЙГЭМ, ИРГЭДИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАЖ ЧАДАХ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ОРШИНО.