• 18° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

ШУА-ийн Палеонтологийн Хүрээлэн

Нэн эртний амьтан ,ургамал, шим ертөнцийн тулгуур бактерийн палеонтологийн судалгааны ажил гүйцэтгэнэ.