• 18° C

  • 2849.77 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

Элма-Хужирт рашаан сувилал

“Элма-Хужирт” рашаан сувилал нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын нутагт байрлах байгалийн халуун рашаан, эмчилгээний чанартай шаврын орд газрыг түшиглэ…