• 18° C

  • 2849.1 USD

  • Нийт 12240 байгууллага

center.mn

ЭХ ҮРС эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг

“ЭХ ҮРС” ЭМНЭЛЭГ
ЭХ ҮРС эмнэлэг нь орчин үеийн анагаах ухааны ололтуудыг ажилдаа хэрэгжүүлэн үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэн ажиллаж байгаа эмнэлэг юм.
Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, ЭХО оношлогоо, жирэмсэн эхийн жирэмсний хугацаа тодорхойлох, жирэмсний хяналт, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнийг оношлож эмчлэх гэх мэт бүх төрлийн үзлэгийг хийж байна.